Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en copyright voor het gebruik van de K&M dog's website en webshop.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Algemeen De uitvoering van de overeenkomst geschiedt volgens onderstaande algemene voorwaarden. De toepassing van enige contractuele voorwaarden van de klant, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De BVBA behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Elke bestelling impliceert het uitdrukkelijk akkoord van de Klant met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.
2. Contactgegevens De website www.kmdogs.be/com/nl/eu is eigendom van de BVBA.
k&M World BVBA is geregistreerd bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0676.614.887.
De maatschappelijke van K&M World BVBA is gevestigd te B-3550 Heusden-zolder, mijnwerkerslaan 19.
De BVBA is telefonisch te bereiken op volgende nummers:
+32(0)489 89 94 61
+32(0)479 12 26 35
De BVBA is elektronisch te bereiken via info@kmworld.be De rekening waarop betalingen dienen te gebeuren betreft:
IBAN: BE56 0018 1616 8988
BIC: GEBA BE BB
3. Prijzen Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door de BVBA gepubliceerde prijzen inclusief BTW (21%). Behoudens andersluidend beding omvatten de weergegeven prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Klant. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk weergeven en vermeld op de bestelling pagina en/of orderbevestiging en zijn door de Klant te kiezen. Alle prijzen zijn steeds herzien baar door de BVBA, ook zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Indien prijzen van goederen en diensten zouden stijgen in de periode tussen de bestel- en afhandeldatum, heeft de Klant het recht om zijn bestelling te annuleren indien dit gebeurt binnen de veertien (14) dagen na aankondiging van de prijsverhoging door de BVBA.
4.
Bestelling - Betaling De BVBA heeft het recht om een bestelling te weigeren of er voorwaarden aan te koppelen, tenzij anders overeengekomen. De BVBA is slechts gebonden door een bestelling nadat de betaling door de Klant is bewerkstelligd en de BVBA betalingsbevestiging van de nodige instantie heeft ontvangen. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bedongen en vermeld op de website. Als betaalmiddelen worden door de BVBA alle betaalmiddelen weergegeven bij het plaatsen van de bestelling, aanvaard. Het moment waarop de bankrekening van de BVBA wordt gecrediteerd, wordt aanzien als de datum van betaling. De overeenkomst tussen de BVBA en de klant komt slechts tot stand na ontvangst van de betaling van de klant door de BVBA. Indien de Klant in gebreke blijft te betalen, is de BVBA dan ook geenszins verplicht over te gaan tot afgifte dan wel levering van de door de Klant bestelde goederen. Bij annulering van de bestelling door de Klant aangaande speciaal voor een specifieke Klant bestelde artikelen, wordt enig door de Klant betaald voorschot niet terugbetaald. De Klant heeft in dat geval geen enkel recht op terugbetaling of omruiling. Bij niet-betaling binnen een termijn van 14 dagen na plaatsing van de bestelling wordt de bestelling ongedaan gemaakt en wordt de bestelling / overeenkomst als nietig beschouwd. Bij overschrijding van de opgegeven betalingstermijn of bij niet-betaling is een interest van 15% per jaar verschuldigd, te rekenen vanaf de facturatiedatum van het openstaande bedrag. Tevens zal bij niet- of laattijdige betaling een schadevergoeding verschuldigd zijn a rato van 15% van de aankoopprijs, onverminderd het recht van de BVBA om haar hogere schade te bewijzen of de andere rechtsmiddelen waarover zij naar Belgisch recht beschikt aan te wenden Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en zullen dus afzonderlijk worden verhaald op de Klant.
5.
Bestelprocedure De bestelprocedure wordt bewerkstelligd aan de hand van 'deponering in het winkelwagentje'. Artikelen kunnen daarin toegevoegd of verwijderd worden. Bij afronding van de bestelling en het 'naar de kassa gaan' dient de Klant de nodige persoonlijke gegevens in te vullen en de gepaste wijze van verzending te kiezen. Nadien kan de Klant ofwel opteren voor Online betaling, waarna de Klant een bevestigingsmail ontvangt, ofwel opteert de Klant voor overschrijving en ontvangt de Klant een bevestigingsmail met verdere instructies voor betaling.
6.
Acties en kortingen Acties en kortingen zijn niet geldig op reeds afgeprijsde of speciaal voor een specifieke Klant bestelde artikelen. Afgeprijsde artikelen besteld via webshop of enige andere media, worden door de BVBA maximaal 8dagen voor de desbetreffende Klant gereserveerd. Na het verstrijken van deze termijn wordt de bestelling of reservering automatisch en zonder enige verwittiging geannuleerd.
7.
Medewerking en verantwoordelijkheid klant De klant staat zelf in voor de correctheid van zijn persoonlijke gegevens (zoals o.m. adres) bij zowel de plaatsing van zijn bestelling alsook wat betreft enige andere communicatie met de BVBA. Enige fout in de persoonlijke gegevens of de verwerking daarvan is en blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de klant.
8. Waarborgen Klant Indien het vertrouwen van de BVBA in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de Klant aangegane
verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de BVBA zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. De BVBA houdt zich in deze het recht voor een schadevergoeding te eisen zoals bepaald in art. 4.
9. Levering - Afhaling Bestelde goederen zullen enkel kunnen worden afgehaald dan wel geleverd worden na betaling door de Klant aan de BVBA. Leveringskosten Leveringskosten zijn afhankelijk van het gewicht en omvang van het pakket, alsook van de plaats waar de levering dient bewerkstelligd te worden. De verschillende leveringsmethodes en daaruit volgend de leveringskosten worden door de BVBA weergegeven bij de bestelling en daarbij zal door de Klant een keuze kunnen gemaakt worden. De leveringskosten worden door de BVBA afzonderlijk vermeld op de orderbevestiging. Indien door de klant een foutief afleveringsadres werd aangegeven, dan is dit de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. Dit kan tevens extra kosten veroorzaken, waarvan de BVBA zich dan ook het recht voorbehoudt deze op de klant te verhalen. Leveringstermijn Betaalde goederen worden binnen de 24 uur op werkdagen verzonden met B-post, DHL,DPD. Deze leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en binden de BVBA niet. Een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst en ophaling en/of levering van de goederen kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding en geeft de klant evenmin het recht de overeenkomst te beëindigen of betaling op te schorten. Afhaling Eventuele bewaring van goederen in afwachting van levering en/of afhaling door de Klant, geschiedt op het risico en kosten van de Klant. Indien de Klant de goederen niet voor de hem medegedeelde datum afhaalt bij de BVBA zelf, dan wel bij een door de Klant gekozen Leveringspunt, behoudt de BVBA zich het recht voor binnen een termijn van 14 dagen na voormelde datum, de overeenkomst, van rechtswege en zonder enige voorgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.
10. Terugzending In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument het recht aan de BVBA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar de maatschappelijke zetel van de BVBA. De terugzending dient daarbij te gebeuren in de originele verpakking. Gebeurt zulks niet dan worden de goederen door de BVBA niet teruggenomen. Gebruikte, beschadigde of onvolledige goederen alsook afgeprijsde goederen worden niet teruggenomen. Om goederen terug te zenden vul je het herroepingsrecht formulier in en stuur je deze mee met de goederen.
11. Omruiling Omruiling van reeds aangekochte goederen kan geschieden binnen de 14 dagen na aankoop en dit slechts wanneer de eerder aangekochte goederen ongeopend en in de originele verpakking aan de BVBA worden bezorgd. Omruiling wordt enkel toegestaan mits compensatie van de aankoopprijs van het eerste door de Klant aangekochte artikel met het door de Klant gekozen vervangend artikel. Er wordt in geen geval cash geld teruggegeven. Terugzending en verzendkosten van het omgeruild artikel gebeurt op kosten van de Klant. Omruiling kan ook ter plaatse in de winkel, doch enkel op vertoon van kassaticket of e-mail met bestellings- en betalingsbevestiging. Voor de verzending van dit 'geruilde goed' geldt dezelfde procedure als bij een gewone bestelling via de webshop.
12. Eigendomsoverdracht De bestelde en/of geleverde goederen blijven eigendom van de BVBA tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten.
13. Waarborgen aan aansprakelijkheid De BVBA verbindt zich tot een inspanningsverbintenis in de uitvoering van de overeenkomst. In de mate toegelaten door het toepasselijke recht wordt de aansprakelijkheid van de BVBA in het kader van deze overeenkomst uitgesloten. De BVBA kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van overmacht. Onder overmacht dient ook te worden verstaan: het disfunctioneren of on beschikbaarheid van het internet, technische storingen, de verhindering of verstoring van gegevens door de BVBA door een gebeurtenis buiten de wil om van de BVBA, zoals een aantasting van het programma of gegevensopslag wegens een schok, bliksem,......alsook productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. De BVBA zal in het kader van een inspanningsverbintenis redelijke maatregelen treffen teneinde het vooropgestelde resultaat in de overeenkomst te bereiken, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat niet ten volle aan de gestelde verwachtingen voldoet.
14. Klachten Klachten met betrekking inzake de conformiteit of zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na levering van de goederen, per aangetekend schrijven, te gebeuren. Hierbij dient steeds de factuurdatum en bestelnummer te worden vermeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt verondersteld dat de klant de uitvoering integraal en zonder voorbehoud aanvaardt. Het indienen van klachten geeft de klant niet het recht de betaling van de geleverde goederen uit te stellen.
15. Persoonsgegevens Door een bestelling te plaatsen op de webshop van de BVBA, staat de Klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De BVBA zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. Doch, gelet op de noodzakelijke levering door derden (transportfirma's) zal de BVBA genoodzaakt zijn de nodige persoonlijke gegevens, zijnde naam, adres en telefoonnummer over te maken aan deze derden. De Klant geeft dan ook zijn akkoord deze gegevens mede te delen aan B-post, DHL, DPD.
16. Cookies Tijdens het bezoek aan de website van de BVBA, dewelke gebruik maakt van 'cookies', kunnen deze op de harde schijf van de computer of dergelijke van de Klant worden opgeslagen. Dergelijke 'cookies' worden enkel aangewend teneinde de website en webshop beter op de behoeften van de bezoekers te kunnen afstemmen, alsook worden deze gebruikt om tijdelijk de inhoud van het 'winkelkarretje' van de Klant op te slaan. Deze 'cookies' worden geenszins aangewend om enig surfgedrag van de Klant na te gaan, noch worden deze ooit aan derden medegedeeld.
17. Opsplitsbaarheid Indien van de bepalingen in strijd zouden worden bevonden met een dwingende bepaling van de Belgische of toepasselijke buitenlandse wetgeving, of met huidige of toekomstige internationale conventies, zal desbetreffende bepaling tot de maximum toelaatbare uitwerking worden uitgewerkt. Indien enige bepaling of voorwaarde in deze overeenkomst op enige wijze ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zou zijn, dan wordt de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overblijvende bepalingen op geen enkele wijze aangetast of verminderd.
18. Volledige overeenkomst Deze overeenkomst, bestaande uit bijgevoegde offerten en deze algemene voorwaarden, vormt de volledige overeenkomst tussen de BVBA en de klant aangaande het voorwerp ervan. De toepassing van enige contractuele voorwaarden van de klant, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Wijzigingen aan de overeenkomst zijn slechts bindend mits schriftelijk akkoord van de BVBA en de klant. In geval van tegenstrijdigheid of discrepantie tussen de offerte en deze algemene voorwaarden, zullen deze algemene voorwaarden voorrang hebben, behoudens in de offerte uitdrukkelijk bepaald te primeren op de algemene voorwaarden, onder vermelding van de bepaling van de algemene voorwaarden waarvan de offerte wenst af te wijken.
19. Bevoegdheidsbeding Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waar de maatschappelijk zetel van de BVBA zich bevindt, zijn territoriaal bevoegd om te oordelen over enig geschil. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming (Boek XI Wetboek Economisch Recht).